3-(4-Nitrophenyl)-7-phenyl-2(5H)-oxepinone

3-(4-Nitrophenyl)-7-phenyl-2(5H)-oxepinone