2-Oxo-2-phenylethyl 4-bromobenzoate

2-Oxo-2-phenylethyl 4-bromobenzoate