ethyl 7-oxo-2-[(phenylcarbonyl)amino]-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate

ethyl 7-oxo-2-[(phenylcarbonyl)amino]-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate