2-[(1-Phenylethyl)sulfonyl]phenol

2-[(1-Phenylethyl)sulfonyl]phenol