4-Methylsulfonyl-4-benzoyl-butyronitrile

4-Methylsulfonyl-4-benzoyl-butyronitrile