1,2,4-Trioxolane, 3-phenyl-

1,2,4-Trioxolane, 3-phenyl-