2-Oxo-2-phenylethyl 3-methyl-4-nitrobenzoate

2-Oxo-2-phenylethyl 3-methyl-4-nitrobenzoate