Ethyl 4-hydroxy-2-oxo-4,6-diphenylcyclohexanecarboxylate

Ethyl 4-hydroxy-2-oxo-4,6-diphenylcyclohexanecarboxylate