Oxazole, 5-ethyl-2-methyl-4-benzoyl-

Oxazole, 5-ethyl-2-methyl-4-benzoyl-