3-Benzoyl-1-methylpyrrolidin-2-one

3-Benzoyl-1-methylpyrrolidin-2-one