(2,4-Dinitrophenyl)(phenyl)methanone

(2,4-Dinitrophenyl)(phenyl)methanone