1,3,4-Dioxazine, perhydro-4-benzoyl-6-methyl-2,2-diphenyl-

1,3,4-Dioxazine, perhydro-4-benzoyl-6-methyl-2,2-diphenyl-