methyl 2-benzoylamino-3-phenylpropyionate

methyl 2-benzoylamino-3-phenylpropyionate