3-Benzoyl-2-phenyl-1,2,4,5-tetrahydrobenzo[d]azepine

3-Benzoyl-2-phenyl-1,2,4,5-tetrahydrobenzo[d]azepine