3-Benzoyl-4-phenyl-1,2-dihydrobenzo[d]azepine

3-Benzoyl-4-phenyl-1,2-dihydrobenzo[d]azepine