2-Oxo-2-phenylethyl 3-iodobenzoate

2-Oxo-2-phenylethyl 3-iodobenzoate