1-Benzoyl-5-methyl-1-azaspiro[3.5]nonan-2-one

1-Benzoyl-5-methyl-1-azaspiro[3.5]nonan-2-one