2-Oxo-2-phenylethyl 3-[(2,5-dichlorophenyl)sulfonyl]propanoate

2-Oxo-2-phenylethyl 3-[(2,5-dichlorophenyl)sulfonyl]propanoate