Phenacyl 3-(3,4-dichlorophenylsulfonyl)propionate

Phenacyl 3-(3,4-dichlorophenylsulfonyl)propionate