2,2-Difluoro-1,2-diphenylethanone

2,2-Difluoro-1,2-diphenylethanone