ethyl 4,5-dimethyl-2-[(phenylcarbonyl)amino]thiophene-3-carboxylate

ethyl 4,5-dimethyl-2-[(phenylcarbonyl)amino]thiophene-3-carboxylate