Hydrazine, 1,1-dibenzoyl-2,2-dimethyl-

Hydrazine, 1,1-dibenzoyl-2,2-dimethyl-