1-Butanone, 2-chloro-3-methyl-1-phenyl-

1-Butanone, 2-chloro-3-methyl-1-phenyl-