Methyl 4-(2-benzoylhydrazino)-4-oxobutanoate

Methyl 4-(2-benzoylhydrazino)-4-oxobutanoate