(1R)-1beta,2beta,3beta,4alpha-Tetrahydroxy-1,2,3,4,4abeta,5,6,11balpha-octahydro[1,3]dioxolo[4,5-j]phenanthridine-6-one

(1R)-1beta,2beta,3beta,4alpha-Tetrahydroxy-1,2,3,4,4abeta,5,6,11balpha-octahydro[1,3]dioxolo[4,5-j]phenanthridine-6-one