[Bromo(nitro)(phenylsulfonyl)methyl]benzene

[Bromo(nitro)(phenylsulfonyl)methyl]benzene