2H-Azepin-2-one, 1,3-dibenzoylhexahydro-

2H-Azepin-2-one, 1,3-dibenzoylhexahydro-