5,6-Dimethyl-2-phenyl-4H-thieno[2,3-d][1,3]oxazin-4-one

5,6-Dimethyl-2-phenyl-4H-thieno[2,3-d][1,3]oxazin-4-one