[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl](phenyl)methanone

[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl](phenyl)methanone