3-Benzoyl-1-(2-hydroxy-ethyl)-5-methyl-1H-pyrimidine-2,4-dione

3-Benzoyl-1-(2-hydroxy-ethyl)-5-methyl-1H-pyrimidine-2,4-dione