1-Benzoyl-3-(2-chloroethyl)-5-isopropylidene-2-pyrazoline

1-Benzoyl-3-(2-chloroethyl)-5-isopropylidene-2-pyrazoline