2-[(4-Methylbenzyl)sulfonyl]thiophene

2-[(4-Methylbenzyl)sulfonyl]thiophene