Thieno[2,3-d]pyrimidine, 1,2,3,4-tetrahydro-3-benzoyl-1-isopropyl-5,6-dimethyl-

Thieno[2,3-d]pyrimidine, 1,2,3,4-tetrahydro-3-benzoyl-1-isopropyl-5,6-dimethyl-