1-Benzoyl-2-trichloroacetylhydrazine

1-Benzoyl-2-trichloroacetylhydrazine