2-Phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazin-6-one

2-Phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazin-6-one