5,5-Dimethyl-2-phenyl-1,3-oxazin-4-one

5,5-Dimethyl-2-phenyl-1,3-oxazin-4-one