Carbomethoxysulfenyl ethyltrithiocarbonate

Carbomethoxysulfenyl ethyltrithiocarbonate