1-Benzoyl-3,3-diethyl-1-(trimethylsilyl)urea

1-Benzoyl-3,3-diethyl-1-(trimethylsilyl)urea