(1-Methyl-2-neopentyl-3-butenyl)benzene

(1-Methyl-2-neopentyl-3-butenyl)benzene