1-Benzoyl-4,4-dimethylazetidin-2-one

1-Benzoyl-4,4-dimethylazetidin-2-one