2-Aziridinecarboxylic acid, 2-benzyl-1-(1-phenylethyl)-, methyl ester

2-Aziridinecarboxylic acid, 2-benzyl-1-(1-phenylethyl)-, methyl ester