methyl 2-methyl-1-(1-phenylethyl)aziridine-2-carboxylate

methyl 2-methyl-1-(1-phenylethyl)aziridine-2-carboxylate