2-Bromo-1,3-bis(methoxymethyl)benzene

2-Bromo-1,3-bis(methoxymethyl)benzene