2-Chloroethyl 3-oxo-5-phenylpentanoate

2-Chloroethyl 3-oxo-5-phenylpentanoate