2-Oxo-2-phenylethyl 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylate

2-Oxo-2-phenylethyl 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylate