Phenacyl 4-(4-chlorophenylsulfonyl)benzoate

Phenacyl 4-(4-chlorophenylsulfonyl)benzoate