1,4-bis(phenylselanylmethyl)benzene

1,4-bis(phenylselanylmethyl)benzene