Benzothiazole, 2,3-dihydro-2-(4-nitrobenzoylimino)-3-phenyl-

Benzothiazole, 2,3-dihydro-2-(4-nitrobenzoylimino)-3-phenyl-