2-Isoxazoline, 5-phenyl-3-p-tolyl-

2-Isoxazoline, 5-phenyl-3-p-tolyl-