1,2,4-Oxadiazole, 5-(2-methylphenyl)-3-phenyl-

1,2,4-Oxadiazole, 5-(2-methylphenyl)-3-phenyl-